# ชื่อเรื่อง
1
การบรรเลงวงเครื่องสายไทย นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ปี 2558
2
วงเครื่องสายไทยวงเล็ก สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพลงใบ้คลั้ง สามชั้น