# ชื่อเรื่อง
1
วิชาการรับใช้สังคมใน 2 พื้นที่จริง+อุตรดิตถ์+น่าน: บทท้าพิสูจน์การบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยโหนดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
2
การบูรณาการเรียนรู้สู่พื้นที่จริงโดยหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน : ห้องเรียนของพวกเราคือห้องเรียนชุมชนบนฐานวิชาการรับใช้สังคม