# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วงปี่พาทย์นางหงส์ อ่านต่อ
2 โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2560 อ่านต่อ
3 การปรับพื้นฐานทักษะดนตรีไทยก่อนเข้าศึกษา อ่านต่อ
4 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย อ่านต่อ