• 12th ICPLR 2018 - International Conference on Psychology & Language Research (Bangkok)
 • 12th ICPLR 2018 - International Conference on Psychology & Language Research (Bangkok)
 • ค่ายภาษาจีนหรรษา จ.น่าน
 • กิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2560
 • กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2558
 • 汉语水平考试 การสอบhsk ปี 2017ของปี 2
 • การอบรม 培训 ปี 2017
 • 春节表演 การแสดงเทศกาลวันตรุษจีน
 • 2017 泰北八所皇家大学汉语技能比赛 การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูราชภัฏภาคเหนือ ปี 2017
 • 中秋表演 การแสดงในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์2016
 • การทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Dianxi Science and Technology Normal University
 • โครงการจัดการเรียนการสอนและศึกษาวัฒนธรรม ไทย - จีน