• (ค.บ.เคมี) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ด้านเคมี)
  • (ค.บ.เคมี) การออกแบบโลโก้และ Google Site
  • (ค.บ.เคมี) โครงการครูต้นแบบตามรอยครูแห่งแผ่นดิน