• ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมจากทางเพจของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ https://web.facebook.com/AgricultureURU/?modal=admin_todo_tour
  • ศึกษาดูงานการจัดการพลังงานกับการเกษตร กันยายน 2560
  • พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค 25 กรกฎาคม 2560
  • โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขนาดเล็ก
  • โครงการดำนา ปี 2560
  • กิจกรรมวันแม่ สิงหาคม 2560
  • โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูอย่างมืออาชีพ ปี 2560
  • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
  • โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูอย่างมืออาชีพ ปี 2559