• หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สวทช จัดอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ พัฒนาระบบ สมองกลฝังตัว และหุ่นยนต์
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สวทช จัดอบรมการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาแผงวงจรควบคุม ระบบอัตโนมัติ