• กิจกรรมครูต้นแบบทางฟิสิกส์
  • กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สามวิชาเอก ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (BCP)
  • โครงการฟิสิกส์อาสา