• โครงการสัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์
 • ประกวดดาวเดือน URU Freshy 2017
 • โครงการค่ายครูฟิสิกส์อาสา ฯ 2561
 • วิ่งสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิอาสน์
 • ปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้า
 • สานสัมพันธ์น้องพี่ประเพณีรับน้อง 2560
 • นักศึกษาครูฟิสิกส์รู้รักษาประเพณีสงกรานต์
 • นักศึกษาครูฟิสิกส์ รหัส 60 จัดกิจกรรมวันเด็ก
 • กีฬาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาครูฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • กิจกรรมครูต้นแบบทางฟิสิกส์
 • กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สามวิชาเอก ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (BCP)
 • โครงการฟิสิกส์อาสา