• การจัดกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานก่่อนการฝึกปฏิบัติการสอน
  • กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทักษะด้าน STEM
  • การอบรมจับผ้าเพื่อการประยุกต์ใช้สู่สถานศึกษา
  • กิจกรรมปูพื้นฐาน สานสร้างครูคณิตศาสตร์
  • การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน
  • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  • ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
  • โครงการส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ MATH ELS