• โครงการก้าวใหม่ในการเตรียมนักศึกษาแรกเข้าโดยแกนนำนักจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • “ก้าวใหม่ของเตรียมการก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”