• โครงการ International Summer Academy
  • โครงการอบรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และบทบาทหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน
  • โครงการเพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
  • โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์