• โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐