• จัดโครงการนิทรรศการ เย็นศิระ เพราะพระบริบาลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • เข้าร่วมโครงการทัศนศิลป์สัญจร นครสวรรค์ กับ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์
  • จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพจิตรกรรม รัชกาลที่ ๙ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  • จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ “การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ “เรื่องการเขียนภาพด้วยสีน้ำ ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ “เรื่องการวาดเส้นขั้นสูง ณ ศาลาอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จัดโครงการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “คิดถึงพ่อ” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสู่อาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ณ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์