• นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2559
  • นิทรรศการ ธรรมมะ : ราชา
  • โครงการเสริมสร้งประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพศิลปกรรม
  • โครงการบริการวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ศิลปกรรมสร้างสรรค์ จากพี่สู่น้อง เพื่อชุมชน