• หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการรับรองจากสภาทนายความฯและเนติบัณฑิตฯ