• กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะะทางวิชาการ (ทักษะการฟัง) แก่นักศึกษาใหม่ ปี 2560 วิทยาลัยนานาชาติ