• ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตการตลาดทุกท่าน
  • โครงการ วจ.กีฬาไทย
  • โครงการ รับน้องแบบสร้างสรรค์ "Marketing for Community"
  • โครงการการตลาดเพื่อสังคม
  • "โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดในศตวรรษที่ 21"