• โครงการอบรมเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติ
  • Academic Day: URUIC prep for school lab
  • URUIC Working Bee: Language Camp
  • Wai Kru Ceremony: URUIC Family
  • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตร "อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
  • URUIC Open Day 2017: Test Drive