• กิจกรรมอบรมการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม "ชุมชนลาวเวียง" สายสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง
  • โครงการน้องใหม่สักการะพระยาพิชัยและไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์
  • โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย”
  • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพการจัดการวัฒนธรรม
  • โครงการบริการวิชาการวัฒนธรรมสู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”