• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วงปี่พาทย์นางหงส์
  • โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2560
  • การปรับพื้นฐานทักษะดนตรีไทยก่อนเข้าศึกษา
  • พิธีไหว้ครูดนตรีไทย