• โครงการ “สารฯบรรณฯ ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานป่าต้นน้ำ”
 • โครงการ “ห้องสมุด 3 ดี: ก้าวสู่วิถีใหม่แห่งการอ่าน”
 • โครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น: พี่บัณฑิตพบน้องนักศึกษา”
 • โครงการ “สัปดาห์ห้องสมุด”
 • โครงการศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
 • โครงการห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2555
 • โครงการสารฯบรรณฯ วิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
 • โครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2557
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ทอดผ้าป่าหนังสือ 2557
 • โครงการห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2558
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ทอดผ้าป่าหนังสือประจำปี 58
 • โครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 58