• กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 2
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ภาคสนาม)เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ (เส้นทางมรดกโลกอยุธยา)
  • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ณ มรดกโลกศรีสัชนาลัย
  • กิจกรรมการเรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ พระเมรุมาศและพื้นที่เชื่อมโยง
  • กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพที่บูรณาการกับการเรียนการสอนของ หลักสูตรการท่องเที่ยวการโรงแรม
  • กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม
  • หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมภาคสนาม "การจัดบริการนักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย" ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำพระยานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรม "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย" ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบฯ
  • ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ ศุขสวัสดิ บรรยายพิเศษภาคสนาม ณ ปราสาทหินพิมาย ให้นักศึกษาหลักสูตรท่องเที่ยวตามโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพท่องเที่ยว เส้นทาง 7 ปราสทหินอีสานใต้