• หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ 2560 เรียนรู้สู่ฐานคิดตามวิถีของชีวิตจริง