• โครงการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
  • โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาพอเพียงด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ศึกษาดูงานการแปรรูปอาหาร จ.น่าน
  • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560
  • การแข่งขัน pitching Startup Thailand league 2017
  • โครงการสืบสานข้าวไทยประเพณีปลูกข้าวชาวเกษตร
  • โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)
  • ค่ายวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • บริการวิชาการ เรื่องการผลิตและการแปรรูปทุเรียนให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย
  • โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและกิจกรรมศึกษาดูงาน
  • พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร