• โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • โครงการราชภัฏวิชาการ 2560 และ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
  • โครงการสืบสานวิถีข้าวไทยประเพณีการปลูกข้าวชาวเกษตร
  • โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
  • โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)
  • ค่ายวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและกิจกรรมศึกษาดูงาน