• คณาจารย์หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา
 • คณาจารย์หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
 • คณาจารย์หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดตถ์
 • คณาจารย์หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
 • คณาจารย์หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณาจารย์หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 • หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา บริการวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรชีววิทยาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
 • โครงการสานสายใยน้องพี่ชีววิทยา
 • นักศึกษาชีววิทยาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากับการพัฒนางานด้านพันธกิจสัมพันธ์
 • โครงการชีวยุวชนศึกษาดูงาน 60