• หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา บริการวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรชีววิทยาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
 • โครงการสานสายใยน้องพี่ชีววิทยา
 • นักศึกษาชีววิทยาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากับการพัฒนางานด้านพันธกิจสัมพันธ์
 • โครงการชีวยุวชนศึกษาดูงาน 60
 • โครงการชีวยุวชนศึกษาดูงาน 59
 • ไหว้ครูชีววิทยา 60
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 60
 • โครงการฝึกจิต เจริญปัญญา นักศึกษาชีววิทยา
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชีววิทยา 60
 • โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ชีววิทยา 60
 • ค่ายวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร