• โครงการ Sci & Tech Startup Boot Camp 2018
  • ตึกสวย ด้วยมือเรา
  • โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการนวดแผนไทยพื้นบ้าน (การนวดตัวและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)
  • โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน" ในพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก
  • กิจกรรม ประเพณีสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2560
  • กิจกรรม ไหว้ครูแพทย์แผนไทย มอบเสื้อปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2560