• โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • โครงการจูงมือกันทำดี ทาสีเพื่อน้อง
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นนักสาธารณสุขมืออาชีพ” (ระยะที่ 1)
  • โครงการ Sci & Tech Startup Boot Camp 2018
  • กิจกรรม "ตึกสวย ด้วยมือเรา"
  • โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการนวดแผนไทยพื้นบ้าน (การนวดตัวและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)
  • โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน" ในพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก
  • กิจกรรม ประเพณีสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2560
  • กิจกรรม ไหว้ครูแพทย์แผนไทย มอบเสื้อปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2560