เกี่ยวกับหลักสูตร

            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

            รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

            Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

            B.P.A. (Public Administration)

สาขาวิชา

            สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
            - วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
            - วิชาเอกบริหารการพัฒนา



รายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยน่าน  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558   และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิตามหนังสือเลขที่หนีงสือส่วนราชการ ศธ0506(5)/1969 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เลขที่รับรอง นร1004.3/101 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เลขที่หนังสือเวียน นร1004/ว8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นหลักสูตร
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านการบริหารงาน  เทคนิคในการบริหารสมัยใหม่เพื่อใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และการพัฒนาท้องถิ่น   



จุดเด่นของหลักสูตร

            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยน่าน   มีเปิดการเรียนการสอน 2 วิชาเอกคือ
v วิชาเอกบริหารรัฐกิจ เน้นด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีรายวิชากฎหมาย อาทิ วิชาประมวลกฎหมายอาญา   วิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  วิชากฎหมายลักษณะพยาน  สำหรับสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทั้งสายอำนวยการ สายป้องกันและปราบปราม และสายสืบสวนสอบสวน และมีรายวิชางานสารบรรณและพัสดุ ซึ่งเป็นวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสอบเข้าบรรจุเป็นราชการในสายงานต่างๆ และหลักสูตรเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำให้นักศึกษาเป็นนักจัดการงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเป็นข้าราชการ  อยากเป็นปลัดฯ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทั้งสายอำนวยการ สายป้องกันและปราบปราม และสายสืบสวนสอบสวน
vวิชาเอกบริหารการพัฒนา เน้นด้านการจัดการชุมชน และการจัดการท้องถิ่น เพื่อตอบสนองโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการปิดทองหลังพระ และพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ฯในพื้นที่จังหวัดน่าน เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบแล้ว ต้องการทำงานในชุมชน ท้องถิ่น มีแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ทำงานในศูนย์พัฒนาหรือโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆในพื้นที่จังหวัดน่าน



อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            1. นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาชุมชน นักจัดการชุมชน และอื่นๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
            2. พนักงานฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ที่ปรึกษาด้านการวางแผน ที่ปรึกษาด้านบริหารงานทั่วไป ด้วยกระบวนการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่ภาครัฐและเอกชน
            3. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น เช่น นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษานักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ