เกี่ยวกับหลักสูตร

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

            บธ.บ. (การจัดการ)

            Bachelor of Business Administration (Management)

            B.B.A. (Management)

สาขาวิชา

            สาขาวิชาการจัดการรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

           
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตสาธารณจุดเด่นของหลักสูตร

            เน้นพัฒนาบัณฑิตมีความรู้และทักษะการบริหารจัดการ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อท้องถิ่นอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            
1. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือ อาชีพอิสระ 
2. พนักงานหน่วยงานภาคเอกชน พนักงานธุรการ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ พนักงานทั่วไป พนักงานประจำร้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ