# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
องค์การและการจัดการภาครัฐ 
การปกครองท้องถิ่นไทย 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ระบบบริหารราชการไทย
เทคนิคและการบริหารจัดการโครงการ

อาจารย์ภูดิท เรืองรอง

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

E-mail :phudit.rua25@gmail.com

เบอร์โทร :0884050060

ภูดิท เรืองรอง. (2554). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภูดิท เรืองรอง. (2555). ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภูดิท เรืองรอง. (2556). การจัดการและการควบคุมปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการโครงการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ปองขวัญ จองไพจิตรสกุล

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

รป.ม. (การบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)

ปร.ด รัฐประศาสนศาสตร์

E-mail :jing-jingjo@hotmail.com

เบอร์โทร :0622930065

ปองขวัญ จองไพจิตรสกุล. (2554). การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

ภูมินิเวศท้องถิ่นศึกษา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการชุมชน
การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
กฏหมายรัฐธรรมนูญ

อาจารย์ไพฑูรย์ จันทสิงห์

คบ.(ดนตรีศึกษา)

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์

E-mail :

เบอร์โทร :

ไพฑูรย์ จันทสิงห์. (2556). การจัดการและการควบคุมปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจท้องถิ่น
การวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าถึงท้องถิ่น
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน
การจัดการเศรษฐกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร สุดใจ

บธ.บ. (การบริหารทั่วไป)

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิชาเอกนโยบายสาธารณะและ การบริหารโครงการ

E-mail :

เบอร์โทร :0813797764

ความเชี่ยวชาญ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
สถิติสำหรับหารวิจัยทางสังคมศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารจัดการโครงการ
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์อิทธิโชตน์ โชติกุณฑ์พันธุ์

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

E-mail :

เบอร์โทร :0812978724

อิทธิโชตน์ โชติกุณฑ์พันธุ์. (2556). การจัดการและการควบคุมปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

การวิเคระห์นโยบายและแผน
เศรษฐศาสร์จลภาค มหภาค
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ

ศ.บ เศรษฐศาสตร์

ศ.ม เศรษฐศาสตร์

E-mail :

เบอร์โทร :0861906886