# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์สาวิณี รอดสิน

B.Pol.Sc. (Political Science) Maejo University

B.P.A. (Public Administration) Silpakorn University

E-mail :sawinee-su@hotmail.com

เบอร์โทร :0980040190

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (2559) ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. แนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (2559) ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

- ได้รับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ (ครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2552

- วิจัยด้านแรงงานข้ามชาติ

- การปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันจริยาพันธ์

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปร.ด. สาขาบริหารศาสตร์ (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

E-mail :patt390@hotmail.com

เบอร์โทร :0909762763
 1. ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการทำเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรปลูกดอกไม้บ้านโป่งแยงใน  ตำบลโป่งแยง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ (2551) ทุนสถาบันพระปกเกล้า

 2. ทุนทางสังคมกับการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาและป้องกันทางสังคมของชุมชนชายแดนจากนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษาเฉพาะตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (2557)

      3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์(นักวิจัยร่วม) (2557) ทุน สกว.ฝ่าย 1

      4.  ปัจจัยการย้ายถิ่นเข้าและผลกระทบของแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์  (2558) ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

      5. นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ (มีนาคม – ตุลาคม 2558ทุนสถาบันพระปกเกล้า

      6.  โครงการวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ
.. 2561 – 2563 ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2560) ทุนกรมชลประทาน

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

1.บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมระดับชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558) เรื่อง หลักการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติพม่า: บทบาทภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นกับการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมวันที่ 28มกราคม 2554

      2.  บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (2555) เรื่อง “Social Capital in the Process of Migration, and Adaptation in Economic, Politic, Society and Culture of Myanmarese Migrants in  Thailand: Case study in Chiang Mai” วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2555

      3.  บทความนำเสนอการประชุมนานาชาติ จัดโดย UniversitiSains Malaysia,Penang, Malaysia (2555) เรื่อง  “Factors Related to the Process Leading to a Low Level Transnational Labors in Thailand of Myanmarese Evacuees: Political Economy Views” วันที่ 2  ธันวาคม 2555  

      4. บทความนำเสนอการประชุมนานานาชาติ Human Security จัดโดย APISA ณ Oversea Chinese University, Taichung,Taiwan(2556)

เรื่อง “The Myanmarese Illegal Immigrant Labors: Management Policy of Thai Government and Effect on Labors Security in Chiang Mai Province, Thailand” วันที่ 6  ธันวาคม  2556

ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์อุทัย ละชั่ว

พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  2548

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551

E-mail :

เบอร์โทร :


ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ  2530

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2540

ศ.ด. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  2551

E-mail :

เบอร์โทร :


ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์มญชุดา สุพรจักร

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2545

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2550

E-mail :

เบอร์โทร :