# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์ภัทรสุดา กันใจแก้ว

วท.บ. (การจัดการธุรกิจเกษตร)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

E-mail :patarasuda11@gmail.com

เบอร์โทร :


ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์พลกฤต รักจุล

E-mail :

เบอร์โทร :


ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์วิวัฒน์ โล่ห์หิรัญ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)

E-mail :

เบอร์โทร :


ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์สิริวิมล อินผ่อง

บธ.บ. (การจัดการ)

บธ.ม. (การจัดการ)

E-mail :

เบอร์โทร :


ความเชี่ยวชาญ


อาจารย์สถิต วงศ์แสนศรี

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

E-mail :

เบอร์โทร :