# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

1. เชี่ยวชาญด้านเครื่องสีไทย ทุกประเภท โดยเป็นศิษย์ครูวรยศ ศุขสายชล
2. เชี่ยวชาญด้านการเดี่ยวเครื่องสีไทยทุกประเภท โดยเฉพาะซอด้วง ซออู้ และซอสามสาย
3. เชี่ยวชาญด้านการปรับวงเครื่องสายไทย วงเครื่องสายปี่ชวา วงเครื่องผสมปี่พาทย์ไม้นวม และวงเครื่องสายผสมต่าง ๆ
4. เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวเครื่องสีไทยทุกประเภท โดยฌฉพาะซอด้วง ซออู้ และซอสามสาย รวมทั้งขิมสาย 7 หย่อง โดยมีผลงานการประพันธ์ทางเดี่ยวซอด้วง มากกว่า 16 เพลง ทางเดี่ยวซออู้ มากกว่า 17 เพลง ทางเดี่ยวซอสามสาย 5 เพลง ทางเดี่ยวจะเข้ 4 เพลง และทางเดี่ยวขิมสาย มากกว่า 11 เพลง เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนไปใช้ในการประกวดในเวทีต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ นักเรียนและนักศึกษาที่รับการถ่ายทอด และไปประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศทุกคน
5. รายวิชาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ ทฤษฎีดนตรีไทย วิเคราะห์เพลงไทย การประพันธ์เพลงไทย การวิจัยและสร้างสรรค์ดนตรีไทย การเสนอผลงานทางดนตรี กลยุทธ์การจัดการดนตรีไทย
การประกอบธุรกิจดนตรีไทย โครงการภาคนิพนธ์ 1- 2 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 - 6 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องสีไทย ปฏิบัติรวมวงเครื่องไทย ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายปี่ชวา การปรับวงดนตรีไทย และการออกแบบและสร้างสรรค์ดนตรีไทย เป็นต้น

อาจารย์ ดร. อำนาจ บุญอนนท์

ค.บ. (ดนตรีไทย)

M.S. (Musicology)

Ph.D. (Education for Locality and Development)

E-mail :amnaturu@gmail.com

เบอร์โทร :055-411096 ต่อ 1412 มือถือ 093-2796919

1. ดนตรีมังคละเภรีจังหวัดอุตรดิตถ์  2. การวิเคราะห์เพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง 3. ดนตรีตับเต่า จังหวัดอุตรดิตถ์  4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีล้านนา ในเขตวัฒนธรรมน่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  5. การวิเคราะห์ขับซอจังหวัดน่าน ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6. การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านกระต่ายชมจันทร์ ตำบลทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ 7. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะดนตรีมังคละ สำหรับคน 3 วัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

1. เชี่ยวชาญด้านเครื่องเป่าไทยทุกชนิด โดยเป็นศิษย์ครูเรือตรีสุวิทย์ แก้วกมล ร.น.
2. เชี่ยวชาญด้านการปรับวงมโหรี วงพื้นบ้านภาคเหนือ
3. เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวเครื่องไทยทุกชนิด มีผลงานการประเพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ มากกว่า 6 เพลง เพื่อนำไปใช้ในการประกวดแข่งขันเวทีต่าง ๆ ได้แก่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ นักเรียนที่รับการถ่ายทอดส่วนใหญ่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เป็นต้น
4. เชี่ยวชาญด้านการขับเสภา การบรรเลงกรับเสภา โดยเป็นศิษย์ครูศิริ วิชเวช
4. รายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรัชญาดนตรี พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย วิเคราะห์เพลงไทย การปรับวงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 - 6 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องเป่าไทย และดนตรีอาเซียน เป็นต้น

อาจารย์ณัฐพงศ์ ปันดอนตอง

กศ.บ. (ดุริยางค์ไทย)

M.S. (Ethnomusicology)

กำลังศึกษา Ph.D. (Musicology)

E-mail :P.nattapong@kkumail.com

เบอร์โทร :055-411096 ต่อ 1429 มือถือ 087-0089185

1. การศึกษาพิณเปี๊ยะในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2. วงป้าดเมือง : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีมดผีเม็ง วงป้าดเมืองคณะวัดเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3. กองปูจา : อัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อในลุ่มนำ้โขง 4. พิธีกรรมแห่นำ้ขึ้นโฮง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 5. ผู้ร่วมทีมวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะดนตรีมังคละ สำหรับคน 3 วัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

1. เชี่ยวชาญด้านเครื่องตีไทยทุกชนิด
2. เชี่ยวชาญด้านการปรับวงปี่พาทย์ไทย และปี่พาทย์มอญ
3. เชี่ยวชาญด้านประพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวเครื่องตีไทยทุกชนิด มีผลงานการประพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวระนาดเอก 3 เพลง ระนาดทุ้ม 4 เพลง ฆ้องวงใหญ่ 3 เพลง และฆ้องวงเล็ก 6 เพลง เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนนำไปใช้ประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ได้แก่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ นักเรียนที่นำไปใช้ประกวดแข่งขันส่วนใหญ่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นต้น
4. รายวิชาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดนตรีพิธีกรรม การวิเคราะห์เพลงไทย การประพันธ์เพลงไทย การปรับวงดนตรีไทย ดนตรีประกอบการแสดง การปฏิบัติบัติหน้าทับเพลงไทย การปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู การปฏิบัติเพลงพน้าพาทย์พิธีกรรม ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1-6 และปฏิบัติเดี่ยวเครื่องตีไทย เป็นต้น

อาจารย์เกริกขจร รื่นณรงค์

ค.บ. (ดนตรีไทย)

M.S. (Ethnomusicology)

-

E-mail :Pick_1120@hotmaol.com

เบอร์โทร :055-411096 ต่อ 1429 มือถือ 086-4379819

1. การวิเคราะห์ดนตรีประกอบพิธีกรรมเสนตัวของชาวโซ่ง บ้านดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ผู้ร่วมทีมวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะดนตรีมังคละ สำหรับคน 3 วัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

                         

ความเชี่ยวชาญ

1. เชี่ยวชาญด้านเครื่องดีดไทย เป็นศิษย์ครูณรงค์ เขียนทองกุล
2. เชี่ยวชาญด้านปรับวงเครื่องสายไทยทุกประเภท
3. เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวจะเข้ มีผลงานการประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้ มากกว่า 6 เพลง ถ่ายทอดให้นักเรียนนำไปใช้ประกวดในเวทีต่าง ๆ ได้แก่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนที่นำไปใช้ประกวดแข่งขัน ส่วนใหญ่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในลำดับต้น ๆ
4. รายวิชาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ พื้นฐานดนตรีไทย การปรับวงดนตรีไทย บันทึกโน้ตเพลงไทย การเขียนวิจาณ์ดนตรี ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1-6 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดีดไทย และปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย เป็นต้น

อาจารย์อรัญวดี แสงทอง

ศศ.บ. (ดนตรีไทย)

ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)

-

E-mail :arunke2555@gmail.com

เบอร์โทร :055-411096 ต่อ 1429 มือถือ 091-0244144

1. การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2. ผู้ร่วมทีมวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะดนตรีมังคละ สำหรับคน 3 วัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

1. เชี่ยวชาญด้านเครื่องตีไทยทุกชนิด
2. เชี่ยวชาญด้านการปรับวงปี่พาทย์ไทย วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วงดนตรีพื้นบ้านล้านนา
3. เชี่ยวชาญด้านเรียบเรียงทางเดี่ยวเครื่องไทยทุกชนิด มีผลงานการประพันธ์เพลงทางเดี่ยวทั้งระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก ถ่ายทอดให้นักเรียนนำไปประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนที่นำไปใช้ประกวดแข่งขัน ส่วนใหญ่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. รายวิชาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ การบันทึกโน้ตเพลงไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก ดนตรีประกอบการแสดง ดนตรีพื้นบ้านไทย การปรับวงดนตรีไทย ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1-6 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องตีไทย ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์มอญ และปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย เป็นต้น

อาจารย์วัชระ แตงเทศ

ค.บ. (ดนตรีไทย-ดนตรีสากล)

ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)

กำลังจะสำเร็จการศึกษา : Ph.D. (สาขาดนตรีศึกษา)

E-mail :jeng.w08@Gmail.com

เบอร์โทร :055-411096 ต่อ 1429 มือถือ 089-4392834

1. วงปี่พาทย์เมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ครูของนักดนตรีไทยวงปี่พาทย์เมืองเหนือ จังหวัดเชียงใหม่.
3. สำเนียงและรูปแบบการบรรเลง เพลงวงปี่พาทย์พื้นบ้านภาคเหนือ
4. การเรียนการสอนกระแสมูยตามประเพณีนิยมในราชอาณาจักรกัมพูชา วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ความเชี่ยวชาญ

1. เชี่ยวชาญอย่างเป็นเลิศด้านเครื่องตีไทย มีฉายาว่า ระนาดไฟฟ้าแห่งเมืองไทย
2. เชี่ยวชาญด้านการปรับวงปี่พาทย์ไทย วงปี่พาทย์มอญ และวงปี่พาทย์ทุกชนิด มีผลงานทั้งประกวดและประชัน มากกว่า 100 ครั้ง
3. เชี่ยวชาญด้านเดี่ยวเครื่องตีไทยอย่างเป็นเงิศ
4. เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวเครื่องตีไทยทุกชนิด มีผลงานการประพันธ์และเรียบเรียงทางเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก มากกว่า 20 เพลง เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา และศิลปิน ไปประกวดและประชันทั้งเวทีระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ล้วนได้รับรางวัลชนะเลิศ
5. รายวิชาที่เชียวชาญ ได้แก่ ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1-6 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องตีไทย ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์มอญ และปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นต้น

อาจารย์ร้อยตรี ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์

กศ.บ. (ดนตรีไทย)

ศศ.ม. (ดนตรีไทย) ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

-

E-mail :-

เบอร์โทร :055-411096 ต่อ 1412 มือถือ 086-5131540

-

ความเชี่ยวชาญ

1. เชี่ยวชาญด้านการขับร้องเพลงไทย โดยเป็นศิษย์ครูศิริ วิชเวช
2. เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์และเรียบเรียงบทร้องเพลงไทยต่าง ๆ มีผลงานการประพันธ์และเรียบเรียงถ่ายทอดให้เยาวชนทุกระดับ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นำไปประกวดแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองมาโดยตลอด
3. เชี่ยวชาญด้านการปรับวงเครื่องสายไทย
4. รายวิชาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1-6 ปฏิบัติเดี่ยวขับร้องเพลงไทย และดนตรีไทยประกอบการแสดง เป็นต้น

อาจารย์บัญชา ศรชัย

กศ.บ. (ดุริยางค์ไทย)

ศศ.ม. (ดนตรีไทยปฏิบัติ)

กำลังศึกษา Ph.D. (Musicology)

E-mail :bancha042521@gmail.com

เบอร์โทร :055-411096 ต่อ 1429 มือถือ 087-7011818

การสร้างสรรค์ประพันธ์เพลงจีนราชสาส์น เถา
การสร้างสรรค์ท่ารำมังคละ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์