กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม

กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม หลักสูตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมของมหาวิทยาลัย  คือ โรงแรมเรือนต้นสัก  สำหรับฝึกทักษะเชิงปฎิบัติการด้านโรงแรม  ในรายวิชาด้านการโรงแรม
Back to เมนูภาพกิจกรรม