กิจกรรมอบรมการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม "ชุมชนลาวเวียง" สายสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง

เรียนรู้การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

Back to เมนูภาพกิจกรรม