โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

หลักสูตรได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน  จำนวน ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ    

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของประชาธิปไตยที่ถูกต้องมากขึ้นและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้

๒. นักเรียนมีจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนึกถึงสิทธิหน้าที่ ของตนเอง มีความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
Back to เมนูภาพกิจกรรม