ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1023201 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1023206 การจัดทำหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024201 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024202 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024211 ศิลปะการใช้ภาษาไทยสำหรับครู      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024627 คอมพิวเตอร์สำหรับครูสอนภาษาไทย      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024901 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1024902 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1043201 การสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลทางภาษาไทย      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1531205 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1541210 การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1541211 การเขียนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1542101 หลักไวยากรณ์ภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1543106 หลักการอ่านการเขียนคำไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1543221 การอ่านการเขียนร้อยกรอง      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024601 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024602 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023301 สถานการณ์ปัจจุบันกับการสอนภาษาไทย      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024401 การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษาไทย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1541107 คำและสำนวนไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1541212 การเขียนที่มีประสิทธิภาพ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1542106 พัฒนาการของภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1542212 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543107 ภาษาถิ่น      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543222 ภาษากับสังคม      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543223 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543430 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1544207 การอ่านตีความ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1544415 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา      3(3-0-6)
วิชาชีพครู      จำนวน 52 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      2(1-2-3)
วิชาชีพครูบังคับ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1022303 หลักการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1024801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1024802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1051204 จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครู      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต







ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         











































ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu