ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 80 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 5001102 หลักพืชศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5003101 หลักธุรกิจเกษตรเบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5011101 ปฐพีวิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5023501 หลักการผลิตพืชไร่      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5032101 หลักการผลิตพืชสวน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5041501 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5063101 หลักการประมง      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5072501 หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5082102 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5151101 เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5152101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 5152102 หลักการศึกษาเกษตร      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 5153103 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5153104 จรรยาบรรณสำหรับครูเกษตร      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 5154101 เกษตรอินทรีย์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5154102 การอาชีวศึกษาเกษตร      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5154104 กฎหมายทางการเกษตร มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5154901 สัมมนาทางการศึกษาเกษตร      1(1-0-2)
วิชาเอกบังคับ 5154902 ปัญหาพิเศษทางการศึกษาเกษตร      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5033201 หลักการผลิตผัก      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5033503 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5152103 ภูมิปัญญาเกษตรท้องถิ่น      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5152104 ระบบนิเวศเกษตรกับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5154103 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024645 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เกษตรศาสตร์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024646 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เกษตรศาสตร์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1022201 หลักและวิธีการฝึกอบรมเกษตรกร      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1022701 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1032104 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1032702 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เกษตรศาสตร์      2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         http://academic.uru.ac.th

         https://www.facebook.com/AgricultureURU/?modal=admin_todo_tour

         Langoon

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu