ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1023204 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024207 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024208 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024906 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1024907 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1043202 การสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลทางคณิตศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 4091201 หลักการคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4093201 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4093604 กำหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4094201 ทฤษฎีจำนวน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4094406 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4094504 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024603 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024604 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1013508 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023207 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1023217 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1041301 สถิติการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1044904 การศึกษาเอกเทศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1552627 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4092201 ระบบจำนวน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4092701 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093501 รากฐานเรขาคณิต      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4094301 พีชคณิตนามธรรม 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094405 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาชีพครู      จำนวน 52 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      2(1-2-3)
วิชาชีพครูบังคับ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1022303 หลักการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1024801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1024802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1051204 จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครู      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu