ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 78 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1044101 การประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษา      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1554606 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4083309 กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 4171103 หลักการและปรัชญาพลศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4171201 ทักษะและเทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4171202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4171401 ทักษะและเทคนิคการสอนกรีฑาลู่และลาน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4171402 ทักษะและเทคนิคการสอนว่ายน้ำ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4171403 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาไทย 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4172201 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4172402 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาสากล 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4172403 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาสากล 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4173101 ประเด็นและแนวโน้มทางพลศึกษา      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 4173102 การจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 4173301 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พลศึกษา      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 4173401 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาสากล 3      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4174301 หลักสูตรพลศึกษา      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 4174503 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4174901 การศึกษางานวิจัยทางพลศึกษา      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 4174902 โครงการศึกษาเอกเทศทางพลศึกษา      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 4174903 การสัมมนาทางพลศึกษา      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4081105 การบริหารกาย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4081301 จิตวิทยาการกีฬา      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 4082301 เวชศาสตร์การกีฬา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4082414 การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4083204 โภชนศาสตร์การกีฬา      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 4083403 ลีลาศ      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4083409 การจัดนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4083418 มวยไทยประกอบดนตรี      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4084101 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 4084609 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชน      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4171102 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4171601 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้นำนันทนาการ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4172301 พลศึกษาสำหรับครูมัธยม      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172401 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาไทย 2      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4173402 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาสากล 4      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4173501 หลักการจัดและการตัดสินกีฬา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4174101 พลศึกษาในชุมชน      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4174501 การสอนความปลอดภัยทางน้ำสำหรับครูผู้สอน      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024633 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024634 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4081401 พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4083201 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4174201 กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4174502 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา      2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu