ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1071103 สื่อและการจัดห้องสมุดของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1071104 เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1071105 การศึกษาปฐมวัย      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1071106 สุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1071301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1071401 นิทาน หุ่นและตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1072301 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1072308 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1072311 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1072403 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1073101 จิตวิทยาและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1073205 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1073307 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1073308 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1074904 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1074905 การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 1072103 อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1072105 สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1072201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1072203 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1072306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1072404 นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1073301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1074201 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1074301 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 1074302 การสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1074701 การจัดและบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1074801 การเตรียมการก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 5151103 เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024617 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024618 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1072106 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1072305 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ      2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu