ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 79 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1012102 ปรัชญาอาชีวะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1024913 การศึกษาอิสระทางอุตสาหกรรมศิลป์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1552607 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 5501201 เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 5501202 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5511102 วัสดุอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 5511201 เขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5511202 เครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการใช้งาน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5512301 การจัดและบริหารโรงฝึกงาน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 5513102 งานเชี่อมโลหะเบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5513103 งานโลหะแผ่น      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5541201 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5542202 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเมืองท่าเหนือ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5563301 งานไม้      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5563401 งานปูนคอนกรีต      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5571108 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 5572103 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 7013311 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5513104 งานโลหะประดิษฐ์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5542401 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5543201 ออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5572202 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5572203 หุ่นยนต์และไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5572209 การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5652701 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 7012304 การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยเครีองมือช่วยสร้างเว็บไซด์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 7051501 เขียนแบบก่อสร้าง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024637 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024638 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024501 พฤติกรรมการสอนอุตสาหกรรม      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 5514904 การวิจัยสำหรับครูอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         https://m.facebook.com/INDUSTRIAL.ART.URU/

         Rattapon_du

         rattapon_du@hotmail.comติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu