ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 78 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1023202 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1023602 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ESL/EFL      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1023603 สัทศาสตร์และการออกเสียงสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1024203 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024611 นิทาน และวรรณกรรมสำหรับเด็ก      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024625 ไวยากรณ์และการเขียน 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024626 ไวยากรณ์และการเขียน 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024903 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024919 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1551211 การพูดสื่อสาร 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1551212 การพูดสื่อสาร 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1551232 การเขียนอนุเฉท      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1552205 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1552213 การพูดสื่อสาร 3      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1552301 หลักการแปล      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1552402 วรรณคดีเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1553215 การนำเสนองาน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1553233 การเขียนความเรียง      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1553242 ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1554203 การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อผิดพลาด      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1022601 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการทางการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1023701 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024628 วิธีสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1552204 การอ่านเชิงวิชาการ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1552404 วรรณคดีอาเซียน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1553224 การอ่านเชิงวิเคราะห์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024609 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024610 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023604 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023708 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024612 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu