ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6)
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 49 หน่วยกิต
7052101 กำลังวัสดุ      3(3-0-6)
7052103 การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
7052104 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก      3(3-0-6)
7052201 ปฐพีกลศาสตร์      3(3-0-6)
7052301 การสำรวจในงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
7052401 การบริหารงานก่อสร้างและการปรับปรุงผลผลิต      3(3-0-6)
7052402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053201 วิศวกรรมฐานราก      3(3-0-6)
7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053403 เทคโนโลยีระบบอาคารและการจัดการสาธารณูปโภค      3(3-0-6)
7053404 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053405 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1      1(0-2-1)
7054401 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7054404 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก      3(3-0-6)
7054901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2      3(1-4-4)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7053501 การเขียนแบบและจำลองข้อมูลอาคารด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7054403 ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์      3(3-0-6)
7054405 เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7054902 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 7054801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      1(0-2-1)
เลือก 7054803 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      6(0-36-0)
เลือก 7054804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1      6(0-36-0)
เลือก(เทียบโอน) 7054805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2      3(0-18-0)
เลือก(เทียบโอน) 7054903 กรณีศึกษาวิชาชีพทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      3(0-6-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu