ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6)
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 55 หน่วยกิต
7042104 วิศวกรรมความปลอดภัย      3(2-2-5)
7042201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      3(3-0-6)
7042203 การลำเลียงวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
7042301 การวิจัยดำเนินงานในงานโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7042302 การออกแบบและวางผังโรงงาน      3(3-0-6)
7043101 การจัดการปฏิบัติการสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7043201 การขนส่งและการกระจายสินค้า      3(2-2-5)
7043202 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า      3(3-0-6)
7043203 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์      3(2-2-5)
7043209 โลจิสติกส์สำหรับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน      3(3-0-6)
7043210 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สำหรับโครงการด้านโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7043303 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
7043305 การบริหารการจัดซื้อ      3(3-0-6)
7043307 การศึกษาการทำงาน      3(3-0-6)
7043901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1      1(0-2-1)
7044101 การบริหารโครงการ      3(2-2-5)
7044203 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ      3(2-2-5)
7044901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7043102 การจำลองแบบปัญหาสำหรับโลจิสติกส์      3(2-2-5)
7043206 ระบบขนถ่ายวัสดุ      3(3-0-6)
7043207 การบริหารงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
7043208 การวางแผนและการควบคุมการผลิตสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7043306 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7044201 กฎหมายขนส่งและพิธีการศุลกากร      3(3-0-6)
7044204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7044301 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7044902 ประเด็นสำคัญทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 7043801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      1(0-2-1)
เลือก 7044801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      6(0-36-0)
เลือก 7044802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu