ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 30 หน่วยกิต
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4092402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4093402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 49 หน่วยกิต
7042101 เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์      3(3-0-6)
7042103 วิศวกรรมความปลอดภัยและซ่อมบำรุง      3(2-2-5)
7042201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      3(3-0-6)
7042301 การวิจัยดำเนินงานสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7042302 การออกแบบและวางผังโรงงาน      3(3-0-6)
7043101 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7043201 การขนส่งและการกระจายสินค้า      3(3-0-6)
7043202 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง      3(3-0-6)
7043203 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์      3(2-2-5)
7043204 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์      3(2-2-5)
7043301 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7043302 การควบคุมคุณภาพสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7043901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1      1(0-2-1)
7044201 กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร      3(3-0-6)
7044202 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7044901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7001103 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6)
7002101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7042102 การจัดการวิศวกรรม      3(3-0-6)
7043102 การจำลองแบบปัญหา      3(2-2-5)
7043205 การจัดซื้อในโซ่อุปทาน      3(3-0-6)
7043206 ระบบการขนถ่ายวัสดุ      3(3-0-6)
7043303 การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6)
7043304 ไฟฟ้าในงานโลจิสติกส์      3(2-2-5)
7044203 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7043802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7044802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 7043801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 7044801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu