ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6)
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม      3(1-4-4)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 55 หน่วยกิต
7002102 วิธีการเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม      3(2-2-5)
7012101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย      3(2-2-5)
7012201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
7012202 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ      3(2-2-5)
7012301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม      3(2-2-5)
7012303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง      3(2-2-5)
7013201 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ      3(2-2-5)
7013202 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013204 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะขั้นสูง      3(2-2-5)
7013209 วิศวกรรมสมองกลฝังตัว      3(2-2-5)
7013301 ระบบฐานข้อมูล      3(2-2-5)
7013302 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5)
7013401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013405 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1      1(0-2-1)
7014301 กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
7014901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      3(1-4-4)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7013203 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
7013205 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง      3(2-2-5)
7013208 วิศวกรรมชีวการแพทย์      3(2-2-5)
7013304 การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม      3(2-2-5)
7013305 ปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5)
7013306 หลักการรู้จำรูปแบบ      3(2-2-5)
7013307 คอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5)
7013309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง      3(2-2-5)
7013310 เทคโนโลยีเว็บ      3(2-2-5)
7013312 การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเคลื่อนที่      3(2-2-5)
7013313 คอมไพเลอร์คอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013402 ทฤษฎีรหัสข้อมูล      3(2-2-5)
7013403 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
7013404 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
7013407 การผลิตบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013408 เครือข่ายสื่อสารไร้สาย      3(2-2-5)
7013501 ระบบควบคุม      3(2-2-5)
7013502 คณิตศาสตร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม      3(2-2-5)
7013503 การวัดและการวิเคราะห์สัญญาณ      3(2-2-5)
7013504 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล      3(2-2-5)
7013505 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5)
7013506 ระบบควบคุมแบบย้อนกลับเชิงดิจิทัล      3(2-2-5)
7013508 วิศวกรรมหุ่นยนต์      3(2-2-5)
7014201 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 7013801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1)
เลือก 7014801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      6(0-36-0)
เลือก 7014802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1      6(0-36-0)
เลือก(เทียบโอน) 7013803 กรณีศึกษาวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(0-6-3)
เลือก(เทียบโอน) 7013804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      3(0-18-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu