ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการจัดการ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 45 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6)
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3591107 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)
3591108 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1      3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1      3(3-0-6)
3592103 เศรษฐมิติเบื้องต้น      3(2-2-5)
3593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2      3(3-0-6)
3593102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2      3(3-0-6)
3594904 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5)
3594905 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5)
4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 21 หน่วยกิต
3593218 เศรษฐศาสตร์การจัดการ      3(3-0-6)
3593220 เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ      3(3-0-6)
3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน      3(2-2-5)
3593305 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย      3(3-0-6)
3593311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา      3(3-0-6)
3594902 สัมมนาเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนา      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
3592219 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)
3593201 โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย      3(3-0-6)
3593204 เศรษฐศาสตร์แรงงาน      3(3-0-6)
3593207 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3593209 เศรษฐศาสตร์การเมือง      3(3-0-6)
3593211 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและชนบท      3(3-0-6)
3593212 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนา:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1      3(3-0-6)
3593215 การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน      3(3-0-6)
3594303 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนา:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3593802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3593801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3594801 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu