ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการจัดการ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 45 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6)
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3591107 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)
3591108 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1      3(3-0-6)
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1      3(3-0-6)
3592103 เศรษฐมิติเบื้องต้น      3(2-2-5)
3593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2      3(3-0-6)
3593102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2      3(3-0-6)
3594904 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5)
3594905 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5)
4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 21 หน่วยกิต
3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร      3(3-0-6)
3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
3593218 เศรษฐศาสตร์การจัดการ      3(3-0-6)
3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน      3(2-2-5)
3594901 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
3563115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      3(3-0-6)
3592211 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3592213 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร      3(3-0-6)
3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น      3(3-0-6)
3593208 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1      3(3-0-6)
3593215 การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน      3(3-0-6)
3593216 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6)
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ      3(3-0-6)
3594301 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6)
3594302 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3593802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3593801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3594801 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu