ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการจัดการ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 45 หน่วยกิต
3001103 บุคลิกภาพและจริยธรรมของนักนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3004901 สัมมนานิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3004902 การวิจัยนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3011101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร      3(3-0-6)
3011102 การสื่อข่าว      3(2-2-5)
3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3011201 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
3012103 วาทวิทยาเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
3012201 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
3013201 การรู้เท่าทันสื่อและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน      3(2-2-5)
3031101 หลักการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6)
3041101 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 21 หน่วยกิต
3032201 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3032401 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3032701 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3033401 การผลิตสื่อมัลติมิเดียเพื่องานประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3034104 สื่อวัฒนธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3052102 หลักการสื่อสารการตลาด      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
3003901 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3012101 ระบบสื่อสารมวลชน กฎหมาย และจริยธรรม      3(2-2-5)
3012102 หลักการสื่อสารการแสดง      3(3-0-6)
3013202 การสื่อสารสร้างสุข      3(2-2-5)
3013203 การสื่อสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3(2-2-5)
3013204 การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน      3(2-2-5)
3013205 การสื่อสารเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
3032202 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3032501 การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม      3(2-2-5)
3042206 การแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(2-2-5)
3043412 การผลิตรายการสารคดีวิทยุโทรทัศน์      3(2-2-5)
3053505 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3003802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3004802 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu